BROBYSKOLERNES LANDSBYORDNING

Børnehaven Broholm er en landsbyordning i fællesskab med Brobyskolerne. Det betyder, at SFO'en på Allested-Vejle Skole og Børnehaven Broholm er én og samme institution. Børnehaven Broholm er normeret til 65 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på 3 stuer.

Vores formål er at skabe et trygt og harmonisk miljø for børnene. Det sker i samarbejde med forældrene. Børnehaven skal søge at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling, og personalet skal lære børnene, hvad fællesskab og samarbejde betyder.

BROBYSKOLERNES MISSION

  • På Brobyskolerne arbejder vi værdibaseret i teori og praksis. Brobyskolerne skaber udvikling og læring, når vi arbejder med værdier i hverdagen.
  • Gennem refleksion i forhold til den enkelte og det fælles, skaber vi en forståelse for kompleksiteten i forskelligheden.
  • Gennem den fælles refleksion får vi motivationen til at finde det potentiale, børn og voksne har med sig.
  • Alle på Brobyskolerne bidrager til det stærke og inkluderende fællesskab.
  • På Brobyskolerne anerkender vi hinanden der, hvor vi er.
  • Vi anerkender, at det handler om relationer, når der skabes læring og udvikling.

BØRNEHAVEN BROHOLM

For Børnehaven Broholm betyder denne mission, at vi arbejder bevidst med inkluderende små og store fællesskaber. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov og tilrettelægger en hverdag, hvor barnet og dets styrker er i centrum.

I praksis betyder det, at vi opdeler børnene i små eller store grupper med det udgangspunkt, at alle børn skal lykkes. Al læring sker i samspil med andre børn. Minimum én gang om året ser vi på hele børnegruppen og ser på, hvor de pædagogiske kompetencer bedste kommer i spil. Vi har opbygget en fleksibel kultur, som indretter sig efter, hvad der virker bedst for alle børn, med udgangspunkt i at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

FÆLLESBESTYRELSE

Bestyrelsen for Børnehaven Broholm er en del af Brobyskolerne og indgår i landsbyordningen med afdelingen Allested-Vejle Skole, som ligger et par villaveje væk fra børnehaven.

Det er fællesbestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af institutionen og behandler personalemæssige, pædagogiske og økonomiske spørgsmål.

I fællesbestyrelsen, som vælges for en 4-årige periode, sidder både forældrerepræsentanter, en repræsentant fra personalegruppen samt børnehavens afdelingsleder, der også er afdelingsleder af Allested-Vejle Skoles SFO.

Der holdes møder ca. 1 gang om måneden. Forældre i børnehaven kan altid kontakte medlemmer af bestyrelsen.

FORÆLDRERÅD

Børnehaven har sit eget forældreråd, som hjælper til bag kulissen ved børnehavens arrangementer, for eksempel til julefest, bedsteforældredag, legepladsdag og så videre.

Forældrerådet består af frivillige forældre valgt af og blandt forældre én gang om året til forældremødet i efteråret.

Ca. 4 gange årligt arrangerer forældrerådet en eftermiddag med hyggelig forældrekaffe, hvor der serveres boller og kage.

Praktisk information

Har du problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn, kan du søge om udvidet åbningstid.

Dagligdagen

I Børnehaven Broholm er hverdagen bygget op om en genkendelig struktur.

Pædagogik

Vores daglige arbejde i børnehaven tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper.