Specialklasserne på Brobyskolerne 

Brobyskolerne rummer to specialklasserækker. I daglig tale bliver disse kaldet “F-klasse” og “E-klasse”. Skolens overordnede mål med disse klasser er at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for at alle børn lykkes og føler sig som en del af både det store - og det lille fællesskab. Begge specialklasserækker har et meget tæt samarbejde med almenklasserne, hvilet er med til at styrke dem i at blive livsduelige både i- og uden for skolen.

E-klasserne:

Skolens E-klasserække har klasser fra 0.-9. klasse. Tilbuddet henvender sig følgende profiler: 

 • Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kognitivt funktionsniveau under det brede gennemsnit. 
 • Elever med behov for individuelt tilrettelagt specialundervisning i forhold til deres funktionsniveau. 

Det overordnede mål med disse klasser er: 

 • At ruste elevernt il livet efter skolen og give dem strategier til at begå sig i fællesskaber og samfundet generelt. 

Klasserne holder til på skolens afd. Pontoppidan, Skovvej 2, 5672 Broby. 

F-klasserne: 

Skolens F-klasserække har klassre fra 0.-6. klasse. Tilbuddet henvender sig til følgende profiler: 

 • Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.
 • Elever med reguleringsvanskeligheder, som har svært ved at tilpasse og justere deres adfærd hensigtsmæssigt.
 • Elever med behov for en koncentreret indsats i forhold til deres personlighedsmæssige problemer. Elever kan have generelle indlæringsvanskeligheder, men deres primære vanskeligheder er socio-emotionelle.

Det overordnede mål med disse klasser er: 

 • At få eleverne tættere på almenområdet, hvorved de hurtigere kan udsluses til almenklasser

 

Skolens børnesyn og pædagogiske tilgang: 

På hele skolen, uanset årgang, matrikel og regi, arbejder medarbejderne ud fra tanken om, at ”barnet gør det bedste, det kan, i de givne rammer de er i". Vi prioriterer et fællesfagligt grundlag, således at alle elever mødes med samme, velfunderede grundlag hvad end de mødes af almen- eller specialklasselærere. Lærerne bliver løbende opdateres gennem enten uddannelse, oplæg eller vidensdeling. Flere ansatte fik bl.a. et modul i socialkognitive udviklingsforstyrrelser fra UCL i 2022.

Der arbejdes ud fra et pædagogisk velfunderet grundlag, og tilgangen planlægges og struktureres med føling for det enkelte barn, fællesskabet og et opdateret videnskabeligt grundlag. 

Vi er som skole inspireret af metoder og teorier, som understøtter vores børnesyn: 

 • SVS-metoden - struktur, visualisering og specialpædagogik. Vi benytter visuelle værktøjer til at kompensere for barnets udfordringer, for at støtte dem i så selvstændigt en skolegang- og dagligdag som muligt.
   
 • Low Arousal - vi arbejder ud fra en konfliktnedtrappende tilgang.
   
 • Glædes-, udviklings- og roskabende læringsmiljøer - vores læringsmiljøer planlægges ud fra et balanceret samarbejde mellem de tre ovennævnte læringsmiljøer, for at skabe størst mulig udvikling og trivsel.
   
 • AART - Adapted Agression Replacement Training - børn med adfærdsproblemer har brug for træning i, hvordan de kan reagere i situationer, hvor de føler sig nødsaget til at trække på agressionen. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at vi med bl.a. rollespil, samtale og målrettet træning kan udvide barnets handlignsrepertoire.
   
 • Inklusionsspiralen - alle lærere arbejder med inklusionsspiralen og dermed også i tæt samarbejde med forældrene, da vi tror på, at forældrene er barnets største ressourcer, og vi mener at forældrene har ret til at være fuldt oplyste om deres barns skolegang - både det der er glædeligt og det der er svært.

   Inkusionsspiral


Ønsker du at høre mere om skolens specialtilbud?

Brobyskolerne modtager både lokal- og centraltvisiterede elever.

Kontakt: Anne Bay, 72 53 38 82, anbay@fmk.dk